Klachtenregeling

Na de intake en observatie worden er samen afspraken gemaakt over de te volgen behandelwijze. Desondanks kan het gebeuren dat er ontevredenheid ontstaat. De cliënt heeft dan de mogelijkheid om zich over de therapeut te beklagen. De voorkeursprocedure is als volgt:

 • Voordat er overgegaan wordt op het indienen van een klacht, wil ik graag samen in gesprek gaan. Het is altijd voor alle partijen het beste om samen tot een oplossing te komen. U kunt mij hiervoor bellen op telefoonnummer 06-18097972 of kosteloos een afspraak maken.
 • Bent u nog steeds niet tevreden? U kunt zich dan richten tot Quasir (expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in Zorg). 
 • U kunt uw klacht indienen per:
  • post: Quasir Klachtencommissie, t.a.v. ambtelijk secretaris, Postbus 1021, 7940 KA Meppel
   e-mail: ambtelijksecretaris@quasir.nl 
 t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie
   Telefoon: 0561-618711
   De klachtenprocedure is kosteloos.
 • Uw klacht wordt in behandeling genomen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. Zo nodig kan een bemiddelingsgesprek plaatsvinden tussen de klager en zorgverlener. Mochten deze gesprekken tot een oplossing leiden, dan stopt daarmee de procedure en zal Quasir het bestuur van VVET overeenkomstig deze uitkomsten adviseren en de klacht als afgehandeld beschouwen. De verdere procedure wordt beschreven in de Klachtenregeling VVET 2017 (zie document hieronder).
 • Indien ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing is bereikt tussen klager en therapeut, dan zal de klachtenfunctionaris klager wijzen op de mogelijkheid om het geschil, na verdere afhandeling door therapeut, voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil. De geschilleninstantie heeft tot taak geschillen over gedragingen van een therapeut jegens een cliënt in het kader van de zorgverlening te beslechten en is conform de Wkkgz bevoegd om bij wijze van bindend advies ten laste van de therapeut een vergoeding van geleden schade toe te kennen alsmede partijen te veroordelen in de kosten van het geding.
 • Indien het een klacht betreft omtrent laakbaar of ethisch handelen van een therapeut is het mogelijk dit tevens aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Bij het tuchtcollege kunt u alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen (beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Bij studenten komt hier ook nog het reglement van de opleiding bij. Zie www.tcz.nu voor de procedure.
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) lost uw persoonlijke klacht niet voor u op. U kunt bij de IGZ wel melding maken van uw klacht. De IGZ gebruikt deze signalen bij haar toezicht op de zorg. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde therapeut grijpt de IGZ in. Zie www.igz.nl voor de procedure. Cliëntenorganisatie
VVET heeft geen eigen onafhankelijke cliëntenorganisatie, maar maken bij een geschil gebruik van de cliëntenvereniging Zorgklant Nederland. Cliënten van onze therapeuten kunnen hier lid van worden. Zie www.zorgklantnederland.nl voor de procedure. 

11. Klachtenregeling VVET 23-01-2017 cd