Onderzoek complementaire behandeling bij psychosociale problemen: een meetbaar verschil op de Strengths and Difficulties Questionnaire.

Van september 2017 tot juni 2018 heb ik in het kader van mijn afstuderen aan Instituut-CAM, opleiding Energetische Therapie een onderzoek gedaan binnen mijn praktijk. Hieronder is een samenvatting te vinden van de uitkomst. Het is mogelijk de scriptie op te vragen om het gehele onderzoek te bekijken, mail mij hiervoor op info@praktijksensikids.nl.

Samenvatting

Wanneer kinderen problemen ondervinden in de prikkelverwerking kan dit behandeld worden middels Sensorische Informatieverwerkingstherapie. Deze reguliere behandelmethode wordt gegeven door ergotherapeuten, fysiotherapeuten of logopedisten die opgeleid zijn in dit specialisme. Vanuit mijn achtergrond als ergotherapeut en energetisch therapeut biedt ik voor dezelfde doelgroep een complementaire behandeling aan van Sensorische Informatieverwerkingstherapie en Energetische Therapie. Ervaring heeft geleerd dat deze combinatie een waardevol zorgaanbod geeft, zeker als het gaat om psychosociale hulpvragen. 

Het doel van dit onderzoek was om de verbetering op psychosociale problemen als gevolg van mijn complementaire behandeling, zichtbaar te maken. De onderzoeksvraag die ik hierbij gesteld heb was: “Welke verbetering is er zichtbaar te maken middels de SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire), na complementaire behandeling van Energetische Therapie en Sensorische Informatieverwerkingstherapie, bij kinderen met psychosociale- en Sensorische Informatieverwerkingsproblemen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar?”

Om deze bevindingen in een kader te plaatsen is er een vooronderzoek gedaan onder kinderergotherapeuten (n=12) die eveneens Sensorische Informatieverwerkingstherapie geven. Middels een enquête is hen vragen gesteld over de doelgroep, hulpvragen, handelingsverlegenheid en kwalitatieve verbetering als gevolg van de reguliere behandeling.

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is bij aanvang en afronding van de behandeling de SDQ ingevuld door ouders, om zo een verschil te kunnen meten. Vanwege het beperkte aantal respondenten dat de behandeling volledig afgerond had (n=6), is er een tweede onderzoeksgroep gemaakt van respondenten waarbij de behandeling nog niet afgerond is, maar wel geëvalueerd kon worden (n=5). Op deze manier is er meer data verzameld en kunnen uitspraken steviger onderbouwd worden.

De resultaten laten zien dat gemiddeld genomen in beide onderzoeksgroepen een verbetering zichtbaar te maken is op de Totale Probleemscore, alternatieve Impactscore, subschalen “emotioneel” & “gedrag” en de kwalitatieve verbetering. Hoe groot deze verbetering precies is wisselt per score-onderdeel en per respondent. De belangrijkste gemeenschappelijke factor is dat bij alle respondenten in beide groepen een kwalitatieve verbetering ervaren wordt door de ouders sinds de start van de behandeling.

Wanneer een vergelijking gemaakt wordt met de data van het vooronderzoek lijkt de kwalitatieve verbetering het hoogst te zijn bij de complementaire behandeling. Omdat de methodes van het vooronderzoek en hoofdonderzoek niet exact hetzelfde zijn kunnen hier echter geen harde uitspraken over gedaan worden. De resultaten geven de indruk dat Energetische Therapie een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn op Sensorische Informatieverwerkingstherapie bij psychosociale hulpvragen die samengaan met problemen in de Sensorische Informatieverwerking. Om hier een duidelijker beeld van te krijgen is vervolgonderzoek nodig.

SNEAK PREVIEW

Bij de resultaten hiernaast is te zien dat er bij bijna alle respondent een afname is van de Totale Probleemscore, wat aangeeft dat het risico op psychosociale moeilijkheden is afgenomen.

In de SDQ wordt ook de vraag gesteld aan ouders of zij vinden dat het sinds de start van de behandeling beter gaat met hun kind. Hier hebben alle ouders positief op gereageerd en gemiddeld 45% vindt dat het veel beter gaat met hun kind.

Diezelfde vraag is ook gesteld aan de kinderergotherapeuten in het vooronderzoek. Ook hier geeft iedereen aan dat er een verbetering te zien is a.g.v. de reguliere behandeling, maar slechts 8% geeft aan dat het veel beter gaat met een kind.

Ben je geïnteresseerd in het gehele onderzoek? Neem dan contact met mij op via info@praktijksensikids.nl